INFORMATIE

STATUTEN 

Klik hier voor een pdf met de huidige Statuten van de Vereniging Soerens Belang.
(geplaatst 21-11-2016)

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Klik hier voor een pdf met de huidige Huishoudelijk reglement van de Vereniging Soerens Belang.
(geplaatst 21-11-2016)

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

dd. 21-11-2014

Standpunt bestuur Soerens Belang inzake Nimmerdor

Soerens Belang is voorstander van realisatie van nieuwbouw op Nimmerdor volgens het vastgestelde bestemmingsplan, onder voorwaarde dat hierbij serieus rekening wordt gehouden met de belangen van inwoners van Laag-Soeren en in het bijzonder de omwonenden.

De belangen van de inwoners van Laag-Soeren, waar rekening mee gehouden kan worden, zonder vertragend te werken op de nieuwbouw zijn de volgende:

  • Een transparante planning en fasering van de bouw, infrastructuur en type woningen, waarbij sprake is van participatie van de betrokkenen en inwoners van Laag-Soeren, bij de verdere planvorming om tot een realistisch totaalplan te kunnen komen
  • Bouwen van onderscheidende woningen, waardoor de aantrekkelijkheid van de nieuwe wijk toeneemt, en de kans van slagen van het plan vergroot wordt. We denken hierbij aan energie neutrale woningen, levensbestendige woningen etc.
  •  De vraag is of het op dit moment voldoende bekend is aan welke categorie woningen er in Laag-Soeren behoefte is. De  crisis is van invloed op de effectieve vraag.
  • Met nieuwbouw voor leegstand is niemand gebaat, dus een garantie dat er pas gebouwd wordt als er verkocht is, is op zijn plaats.
  • We willen geen jarenlange bouwput, dat wil zeggen dat de bouw in niet meer dan 2 fasen (zoals gepland) plaats moeten vinden. Het is belangrijk dat deze fasen goed afgerond z ijn en niet zoals in Ellecom (Schaterland) bewoners jaren op fundamenten en hekken uitkijken.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

BESTUURS VISIE

1. INLEIDING

Tijdens de Najaarsledenvergadering 2009 heeft de wervingsgroep Soerens Belang een presentatie gegeven over de manier waarop het vindt dat onze vereniging moet worden bestuurd. In die presentatie was er naast een imagoprobleem sprake van een bestuurlijk probleem.

Als oplossing van deze problematiek werd voorgesteld om het bestuur te verkleinen tot 4 functies: voorzitter, woordvoerder, penningmeester, secretaris.

Daarnaast moesten meer activiteiten en werkzaamheden worden neergelegd in commissies. Daarvoor diende een werkstructuur opgesteld te worden zodat deze commissies zelfstandig kunnen werken terwijl de communicatie met het bestuur en de inwoners behouden diende te blijven.

Daartoe diende een draaiboek opgesteld te worden zodat de commissies een gelijke werkwijze en communicatiemethode kunnen hanteren zodat de consistentie gewaarborgd zou blijven.

De algemene indruk was, dat de inwoners zich graag inzetten voor activiteiten die hun na aan het hart liggen en met commissies is dit het geval.

Commissies kunnen zowel strategische als tactische kortlopende danwel langlopende activiteiten opnemen.

Met deze opdracht is het nieuwe bestuur in het voorjaar van 2010 aan de slag gegaan en ontwikkelde een visie, op basis waarvan het beleid moet worden vorm gegeven. Velen zeggen immers terecht dat zonder visie geen beleid mogelijk is, omdat men anders alleen achter de feiten aan loopt.

Voor ons als belangenvereniging mag visie worden uitgelegd als een bestemming waar we naar op weg zijn. Om op die bestemming te geraken hebben wij een koers nodig. In dat kader spreken we dan van beleid. Als het beleid is bepaald, heb je het kader vastgesteld waarbinnen je plannen maakt en keuzen bepaalt (meerjarenplanning m.b.t. doelen, financiën en andere middelen).

Met het onderstaande tracht het bestuur duidelijk te maken door welke visie het zich wil laten leiden. Bovendien wil het hiermee aangeven tot welk niveau het meent dat de vereniging zich tot 2020 zal kunnen ontwikkelen. Wij moeten ons hierbij terdege realiseren dat wanneer de Algemene Vergadering met deze visie instemt, die "bestemming" voor de komende jaren bepalend is. De visie is immers de basis voor beleidsvoornemens waaraan ook hierna komende besturen zich zullen moeten conformeren. Het bestuur stelt met nadruk dat op het onderstaande pas een beleid kan worden geformuleerd als de leden zich kunnen vinden in die visie.

Tevoren samengevat is de visie op onze "bestemming", de situatie die in 2020 moet zijn bereikt, maar waar we liever morgen al zouden willen zijn, de volgende:

“De vereniging Soerens Belang wil een vereniging zijn vóór en dóór haar leden. Hierbij staan planmatig werken en samenwerken - zowel tussen de leden onderling als met andere verenigingen en organisaties voorop om de doelstelling < de vereniging stelt zich ten doel de belangen - in de ruimste zin des woords - van het dorp Laag Soeren en haar inwoners te behartigen > te bereiken. Zij acht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door zelfstandig op te treden en daarnaast in overleg en in samenwerking met andere in het dorp Laag Soeren bestaande verenigingen en stichtingen op te treden.”

Bovendien wil zij zich inzetten om de jeugd te stimuleren om op een verantwoorde wijze te leren belangen te behartigen en op die manier enthousiasme voor de belangenbehartiging te kweken en te behouden.


2. BESTAANDE UITGANGSPUNTEN.

• Voor het bestuur zijn de statuten en de reglementen (de blauwdruk) in de vereniging de bases voor de manier waarop die vereniging bestuurd moet worden. Het meent tevens dat de manier waarop leden en bestuur met elkaar omgaan en communiceren (de rooddruk) van nog groter belang is. Vanzelfsprekend geldt deze stelling evenzeer voor de leden onderling.

• Soerens Belang is een organisatie die niet alleen vóór maar vooral dóór de leden bestaat. Dit betekent dus o.a. dat haar leden zich regelmatig ten bate van hun vereniging inzetten. Hier wordt een inzet bedoeld die verder gaat dan het gebruikelijke, in het kader van zelfwerkzaamheid, "aan de belangen van het dorp werken". Te denken valt hier zeker ook aan het vaker en door meer verschillende leden deelnemen in noodzakelijke (bestuurs- of commissie)functies. Mede daardoor is de vereniging in staat om goedkoper en efficiënter de belangen van het dorp te dienen.

• Het bestuur heeft de permanente taak om de bestaanscontinuïteit van de vereniging te waarborgen. Het moet bovendien zodanige voorwaarden scheppen dat door de leden - in redelijkheid - gewenste voorzieningen en faciliteiten tegen aanvaardbare kosten worden gerealiseerd. Hierbij dient het steeds rekening te houden met leden met een "smalle beurs".

Gelet op het vorenstaande komt het bestuur maandelijks - en zonodig vaker - bijeen om de lopende zaken door te spreken. Van deze bestuursvergaderingen worden notulen bijgehouden waarin de in- en uitgaande post wordt behandeld en waarin de besluiten over de onderscheiden onderwerpen worden vastgelegd. Indien nodig zal zij naast de gebruikelijke ledenvergaderingen (voor- en najaar) een buitengewone vergadering uitschrijven conform de statuten.

In de bestuursvergaderingen biedt het bestuur haar leden de mogelijkheid belangrijke zaken in te brengen om de wisselwerking optimaal en fris te houden.

Naast deze interne overleggen streeft het bestuur er naar om regelmatig met de raadsfracties, de bestrokken wethouders, andere stichtinge, verenigingen en dergelijke de voor het belang van ons dorp belangrijke aspecten te bespreken.


3. ONTWIKKELINGEN.

In de naaste en de iets verder weggelegen toekomst zal de vereniging met een aantal veranderingen worden geconfronteerd. De leden mogen van het bestuur verwachten dat het daar nu reeds op anticipeert, a.h.w. alles gereed zet opdat de vereniging de veranderingen kan opvangen.

Tot de meer duidelijke veranderingen behoren:

• de bouwplannen rond Nimmerdor
• het ontwikkelen van een dorpsplan
• het meedenken m.b.t. (ouderen)zorg en (verkeers)veiligheid
• het instant houden van oude tradities.

Nieuwe en ingewikkelde wet- en regelgeving zullen vakr en indringender dan voorheen het voorzieningen- en daardoor het uitgavenpatroon van onze vereniging beïnvloeden.

Andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn:

• De vergrijzing van de maatschappij.
• De invloed van een (nog) grotere individualisering in de maatschappij op het verenigingsgevoel bij de leden.
• De ontwikkeling van wensen en verlangens m.b.t. faciliteiten in het dorp en in het buitengebied


4. WAT ZIJN STERKE ASPECTEN VAN / VOOR ONZE VERENIGING.

De sterke punten, die hieronder worden aangegeven, zullen wij - leden en bestuur - moeten benutten voor het bereiken van gestelde en te stellen doelen.

Ons dorp vormt een ideaal recreatiegebied: de Veluwezoom voor de deur en de campings net om hoek waardoor recreanten oog krijgen voor de pluspunten van het wonen in ons dorp. Dit gegeven is er de oorzaak van dat van de vereniging een grote wervingskracht naar nieuwe leden uitgaat.

Onze vereniging is in staat om met behulp van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie de contributie binnen redelijke grenzen te houden. Ook dit aspect zorgt er voor dat van een goede wervingskracht, ook naar minder draagkrachtigen, mag worden gesproken.

De vereniging heeft veel leden. Gebleken is dat een kern van hen gemotiveerd is om de waarden van hún vereniging te verduidelijken en de (gedrags)normen aan te scherpen. Deze leden vormen een goed draagvlak voor essentiële verbeteringen.

Binnen de vereniging wordt gebruik gemaakt van de kennis en de vaardigheden die onder de leden aanwezig is.


5. WAT ZIJN ONZE ZWAKKE ASPECTEN.

Tegenover sterke punten staan ook zwakke punten. Ofschoon zonder schroom mag worden gezegd dat het ideaal wel nooit zal worden bereikt, zullen wij - leden en bestuur - ons moeten inspannen om deze zwakten weg te werken en, liever nog, om te vormen tot sterke punten.

Er blijkt bij een té groot aantal leden een weinig ontwikkeld verenigingsgevoel.

De invulling van bestuurs- of (permanente) commissiefuncties is niet eenvoudig, omdat daar weinig animo voor blijkt.

De statutair bepaalde zittingstermijn van bestuursleden brengt met zich mee dat er betrekkelijk vaak wisseling van bestuursleden voorkomt. Het is evident dat daarbij tevens verschillen in motivatie en daadkracht optreden.

De communicatie tussen leden en bestuur is tamelijk formalistisch. Directe interactie is onderontwikkeld en voor verbetering vatbaar.

Door de afstand tussen de diverse verenigingen en stichtingen én door het - feitelijk bestaande, dan wel veronderstelde cultuurverschil tussen de diverse dorpspartijen, is er nauwelijks sprake van "menging" van de leden.

In de betrokken partijen hebben zich in de loop der tijd verschillen in aanpak, materiaalaanschaf en werkwijze m.b.t. beheer en onderhoud en beleving ontwikkeld.

Bij het uitvoeren van het beheer en het onderhoud van de faciliteiten in en om het dorp is de ontwikkeling tot planmatige aanpak nog maar nauwelijks begonnen.

De financiële positie van de vereniging staat niet onder druk, maar grote investeringen met betrekking tot gewenste aanpassingen ten behoeve van het dorp en haar bewoners kunnen niet worden gedaan.


6. KANSEN EN BEDREIGINGEN.

Er is een aantal kansen dat de vereniging kan aangrijpen om de in 2020 gewenste staat ook daadwerkelijk te bereiken.

Al geruime tijd vragen de leden zelf om meer professionaliteit. Het huidige bestuur zet zich in om op professionele wijze te werken, maar voegt daar het begrip planmatigheid aan toe. Op die manier is het gemakkelijker om de gestelde doelen te "vertalen" in beleid en wordt de controle door de Algemene Vergadering eenvoudiger. Er mag dan op een breed draagvlak worden gerekend.

De samenwerking binnen Soerens Belang is geleidelijk verbeterd . De onderlinge bereidheid tot samenwerking met de buurverenigingen in Laag Soeren is groter dan ooit. Bij de gemeente Rheden groeit het besef dat het fenomeen belangenbehartiging voor de Soerense gemeenschap van belang is. Deze factoren zullen er toe leiden dat het inrichten van faciliteiten, zoals bijv. het aanpassen van de muziektent, een gezamenlijke inspanning zal zijn. In het bijzonder t.o.v. de autoriteiten bestaat de kans dat er meer ruimte dan voorheen ontstaat voor overleg over subsidies e.d.

Bedreigingen zijn er helaas ook. Hierbij geldt het gebod deze niet alleen te onderkennen en er rekening mee te houden, maar vooral te trachten ze te doen veranderen in kansen.

Op dit moment zijn de belangrijkste bedreigingen:
Over het algemeen hebben mensen een voorkeur om "aardig gevonden" te worden. Het is dus niet zo vreemd als bestuurs- of commissieleden er schrik voor hebben om te moeten optreden tegen "dwarsliggers". Als gevolg daarvan kan in de vereniging een houding ontstaan die kan worden omschreven met "niets hoeft, alles mag".

Op dit moment zijn de gevolgen van het besluit om Nimmerdor door te laten gaan onduidelijk. Zonder twijfel zal de vereniging terdege rekening moeten houden met gevolgen voor het dorp indien dit onverhoeds – gegeven de economische crisis van dit moment - niet door mocht gaan.


7. VISIE VAN HET BESTUUR BETREFFENDE DE TOEKOMST.

Hoe denkt het bestuur dat de vereniging er in 2020 zal moeten uit zien?
Voor de overzichtelijkheid kan die visie het best in 2 aandachtsvelden worden opgesplitst, t.w.
a. de vereniging en haar leden
b. de dorpsontwikkeling.

De vereniging en haar leden:
De betrokkenheid van alle leden bij hún vereniging moet zodanig worden vergroot dat de onderstaande normen als vanzelfsprekend worden ervaren.
Bij de leden van de vereniging moet het besef goed ontwikkeld worden dat er tegenover rechten ook plichten staan. Leden die de vereniging uitsluitend beschouwen als een relatief gemakkelijke manier van belangenbehartiging zullen gevraagd worden om deel te nemen bij de uitvoering van de onderscheiden projecten.
Er gelden geen strenge criteria voor het toetreden als lid van de vereniging.
Alle taken van beheer, ontwerp, onderhoud e.d. van de vereniging en haar faciliteiten worden door de leden zelf gedaan, voor zover de wettelijke voorschriften zich daar niet tegen verzetten.
Omdat de kennis en de vaardigheden van de leden niet altijd bij het bestuur bekend zijn, kan voor specifieke taken gericht worden gezocht naar hen, die een dergelijke taak kunnen uitvoeren.
Er is een vanzelfsprekende en open interactie tussen de leden en het bestuur.
De vereniging is actief op het gebied van werven, enthousiasmeren en opleiden van met name jongeren.
Er wordt veel aandacht geschonken aan het organiseren van activiteiten en evenementen, waarbij het (beter) leren kennen van de leden onderling een van de doelstellingen is.

De dorpsontwikkeling:
De vereniging werkt aan de dorpsontwikkeling d.m.v. het uitwerken van een dorpsplan. Dit is een plan met visie. Daartoe heeft zij een Projectteam voor de beleidslijnen en een Dorpswerkgroep voor de daadwerkelijke uitvoering van het plan in het leven geroepen.
Om redenen van efficiëntie is de samenwerking met de "buurverengingen" strakker aangehaald en geïntensiveerd om zo de sociale cohesie in het dorp mede te blijven stimuleren.
Een aandachtspunt dat bijzondere aandacht van ons allen vraagt is het laten integreren van nieuwe bewoners van ons dorp. Open staan voor elkaar met wederzijdse acceptatie en begrip dat moet een volkomen normaal en natuurlijk proces zijn.
Het bestuur staat open voor ieders inbreng en nodigt haar leden van harte uit om mee te denken over onderwerpen als leefbaarheid, wonen, verkeer, tradities, veiligheid en natuur.
Het streven blijft gericht op efficiënt gebruik van de beschikbare middelen.


8. TEN SLOTTE.

De voorwaarden om de visie te verwerkelijken, de bestemming te bereiken, vloeien voort uit de statutaire doelstelling van onze vereniging en - vooral - de motivatie en betrokkenheid van de leden.
Bovendien dient er een gezond financieel evenwicht te zijn tussen de doelen die we willen bereiken en de inkomsten van de vereniging.
Niet minder belangrijk is het realiseren van een goed jongerenbeleid. Hiermee worden immers de fundamenten gelegd voor het ledenbestand van de toekomst.


Laag-Soeren, april 2013.